ویکی آیوتی

دیوار آتش

دیوار آتش یک دستگاه امنیتی شبکه ای است که ترافیک ورودی و خروجی شبکه را نظارت می کند و مجوز یا مسدود کردن ترافیک خاص را براساس مجموعه ای از قوانین امنیتی تعیین می کند. هدف آن ایجاد یک مانع بین شبکه داخلی و ترافیک ورودی از منابع خارجی (مانند اینترنت) برای جلوگیری

سیستم حمل و نقل هوشمند

سیستم حمل و نقل هوشمند ((Intelligent Transportation System (ITS) استفاده از فناوری های سنجش، تحلیل، کنترل و ارتباطات در حمل و نقل زمینی به منظور بهبود ایمنی، تحرک و کارایی است. به طورکلی ITS شامل طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است که شامل پردازش و به اشتراک گذاری اطلاعات برای کاهش