ویکی آیوتی

کلان داده

كلان داده (Big Data) اصطلاحی است که برای مجموعه ای از داده های حجیم، متنوّع، با ساختاری پیچیده و دشواری هایی جهت ذخیره سازی، تحلیل و تصویرسازی (نمایش) و همچنين نیازمند پردازش های سنگین تر مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارتی دیگر تجزیه و تحلیل بر روی داده