ویکی آیوتی

سیستم مکان یابی داخلی

سیستم مکان یابی داخلی، اشاره به ردیابی اشیاء در محیط داخلی است. این ردیابی می تواند در 2 بعد، 3 بعد یا ابعاد 2.5  باشد. مکان یابی داخلی می تواند به عنوان یک سیستم تعریف شود که محل دقیق اشیاء را در یک ساختار بسته مانند سوپر مارکت ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها،