ویکی آیوتی

شبکه بیزی

شبکه بیزی (Bayesian Network) نمایشی از توزیع احتمالی مجموعه ای از متغیر های تصادفی است. این شبکه شامل گره هایی است که نشان دهنده متغیر های تصادفی هستند. لبه های مابین گره ها نمایان گر ارتباط بین گره ها و توزیع احتمال شرطی در هر گره است. نحوه ساخت شبکه های بیزی

رایانش مه

محاسبات مه (Fog Computing) مفهومی از یک شبکه یکپارچه است که گستردگی آن از محل تولید داده تا محل ذخیره داده  ( چه در Cloud و چه در Data Base کاربر) می باشد. مه یک لایه از محیط شبکه های توزیع شده است و وابستگی زیادی با محاسبات ابری و اینترنت اشیاء

کلان داده

كلان داده (Big Data) اصطلاحی است که برای مجموعه ای از داده های حجیم، متنوّع، با ساختاری پیچیده و دشواری هایی جهت ذخیره سازی، تحلیل و تصویرسازی (نمایش) و همچنين نیازمند پردازش های سنگین تر مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارتی دیگر تجزیه و تحلیل بر روی داده