ویکی آیوتی

دیوار آتش

دیوار آتش یک دستگاه امنیتی شبکه ای است که ترافیک ورودی و خروجی شبکه را نظارت می کند و مجوز یا مسدود کردن ترافیک خاص را براساس مجموعه ای از قوانین امنیتی تعیین می کند. هدف آن ایجاد یک مانع بین شبکه داخلی و ترافیک ورودی از منابع خارجی (مانند اینترنت) برای جلوگیری

قفل هوشمند

قفل هوشمند یک دستگاه قفل الکترونیکی و مکانیکی است که با تأیید هویت کاربران مجاز به صورت بیسیم باز می شود. استفاده از قفل هوشمند باعث می شود شما در ترکیب امنیت و راحتی گوشی هوشمند و یا درب منزل خود را lock  و unlock  نمایید.