ویکی آیوتی

سیستم نظارت از راه دور بیمار

سیستم نظارت از راه دور بر بیمار یا به اختصار RPMS سیستمی است که وضعیت سلامتی و فیزیولوژی بیماران توسط آن از مراکز درمانی که میتواند درمانگاه ،بیمارستان و غیره باشد نظارت و کنترل شود.