ویکی آیوتی

محاسبات ابر

اصطلاح رایانش ابر یا Cloud Computing اغلب در محافل فن آوری امروزه استفاده می شود. صدها کسب و کار از سراسر جهان در این مفهوم سرمایه گذاری کرده اند تا شرکت های خود را به جلو ببرند. رایانش ابر، تحویل خدمات محاسباتی سرورها، ذخیره سازی، پایگاه های داده، شبکه، نرم افزار، تجزیه و تحلیل،