ویکی آیوتی

ARP

ARP که مخفف Address Resolution protocol می باشد. روشی برای نقشه برداری از آدرس پویا پروتکل اینترنت (آدرس IP) به آدرس دستگاه فیزیکی دائمی در یک شبکه محلی (LAN) است. آدرس دستگاه فیزیکی همچنین به عنوان یک کنترل دسترسی رسانه یا آدرس MAC شناخته می شود. در واقع وظیفه آن شناخت و تشخیص

دروازه

هر شبکه دارای یک مرز یا یک حدود مشخص است، بنابراین تمام ارتباطات داخل آن شبکه با استفاده از دستگاه های متصل به آن، از جمله سوئیچ ها و روتر ها انجام می شود. اگر یک گره شبکه می خواهد با یک گره شبکه که خارج از آن شبکه یا سیستم مستقل