ویکی آیوتی

UDP

UDP (پروتکل اطلاعات داده کاربر) (User Datagram Protocol) یک پروتکل ارتباطی جایگزین برای TCP است که در وحه اول برای سازماندهی اتصالاتی است به تاخیر حساس هستند و بین برنامه ها در اینترنت استفاده می شود.  UDP و TCP در بالای پروتکل اینترنت (IP) اجرا می شوند و گاهی به UDP /