ویکی آیوتی

دروازه

هر شبکه دارای یک مرز یا یک حدود مشخص است، بنابراین تمام ارتباطات داخل آن شبکه با استفاده از دستگاه های متصل به آن، از جمله سوئیچ ها و روتر ها انجام می شود. اگر یک گره شبکه می خواهد با یک گره شبکه که خارج از آن شبکه یا سیستم مستقل