نرم افزار ها و برنامه نویسیاستانداردها و پروتکل هاالگوریتم ها و تکنیک هاتکنولوژی های توانمندسازالکترونیک و سخت افزارشرکت ها و سرویس هاامنیتکاربردها